Nhân sự phòng Bảo đảm chất lượng

 

 

ThS. Hoàng Thọ Phú - Trưởng phòng

Vị trí chuyên môn:

 • Trưởng phòng BĐCL
 • Giảng viên khoa Tài chính ngân hàng

Nhiệm vụ:

         Phụ trách công việc chung và chịu trách nhiệm trước BGH về mọi hoạt động của Phòng: xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển các mảng công tác của Phòng; báo cáo kết quả công tác của Phòng cho BGH theo định kỳ; thực hiện các công việc khác theo phân công của Hiệu trưởng.

           Trực tiếp phụ trách:

 • Công tác nhân sự, công tác thi đua, tài chính, khen thưởng của Phòng;
 • Tư vấn Ban Giám hiệu về tất cả các vấn đề liên quan BĐCL và khảo thí;
 • Công tác bảo đảm chất lượng: đánh giá và kiểm định cấp chương trình đào tạo, cấp cơ sở đào tạo;

           - Lập kế hoạch đánh giá ngoài cấp cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo.

           - Tư vấn báo cáo tự đánh giá cấp cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo.

           - Thẩm định báo cáo tự đánh giá cấp cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo.

           - Đầu mối phối hợp tiếp đoàn đánh giá cấp cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo.

           - Rà soát và lập kế hoạch cải tiến hệ thống BĐCL bên trong.

           - Tham gia tổ thẩm định báo cáo tự đánh giá và tổ viết báo cáo tự đánh giá.

          - Nghiên cứu các bộ tiêu chuẩn đánh giá và kiểm định: AUN-QA, FIBAA, ACBSP, AACSB, và các bộ tiêu chuẩn khác theo nhu cầu của Trường.

           - Quản lý cơ sở dữ liệu BĐCL của Trường.

            

ThS. Nguyễn Minh Trí - Phó Trưởng phòng

Vị trí chuyên môn:

 • Phó Trưởng phòng BĐCL

Nhiệm vụ:

         Báo cáo kết quả công tác của phòng được phân công phụ trách theo định kỳ cho Trưởng phòng và theo yêu cầu của BGH; thay mặt trưởng phòng giải quyết các công việc được ủy quyền, xử lý công việc chung của Phòng khi Trưởng phòng đi công tác;

           Trực tiếp phụ trách:

 • Công tác khảo thí: đại học chính quy, sau đại học, bằng 2 và vừa làm vừa học.

         - Thiết lập quy trình khảo thí, quy trình đánh giá đề thi, quy trình phân công coi thi, quy trình giám sát thi.

          -Công tác tổ chức thi.

          Báo cáo tình hình thi cử, báo cáo liên quan đến giám sát học chính.

          -Admin phần mềm khảo thí.

         -Ngân hàng đề thi: quản lý, xuất đề thi, tổ chức hội đồng thẩm định, và tư vấn kỹ thuật.

           -Quản lý trang thiết bị, kho lưu trữ bài thi và cơ sở vật chất của phòng;

 • Công tác đảm bảo chất lượng:

           - Hoạt động kế hoạch, tổ chức chuẩn bị đánh giá và đón đoàn đánh giá ngoài.

           - Viết báo cáo tự đánh giá CSGD theo tiêu chuẩn được phân công trong tổ viết báo cáo.

           - Tư vấn cho các đơn vị trong công tác BĐCL và đánh giá cấp CTĐT.

           - Kế hoạch khảo sát/ Theo dõi khảo sát online/ Thu thập dữ liệu khảo sát phản hồi các bên liên quan: các cuộc khảo sát, đánh giá chất lượng môn học, khóa học, chất lượng quản lý và phục vụ.

             + Xây dựng bảng hỏi: phụ trách phân tích dữ liệu.

             + Giám sát thực hiện khảo sát và báo cáo.

 • Báo cáo ba công khai, báo cáo cho ĐHQG, Cục Quản lý chất lượng; Công tác thống kê báo cáo số liệu.
 • Tham gia đề án chất lượng cao.
 • Phụ trách trang web của phòng.
 • Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

 

   

TS. Phạm Ngọc Ý - Phó Trưởng phòng

Vị trí chuyên môn:

 • Phó Trưởng phòng BĐCL
 • Giảng viên Khoa KTĐN

Nhiệm vụ:

 • Báo cáo kết quả công tác của Phòng được phân công phụ trách theo định kỳ cho Trưởng phòng và theo yêu cầu của BGH; thay mặt Trưởng phòng giải quyết các công việc được ủy quyền, xử lý công việc chung của Phòng;

  Trực tiếp phụ trách:

 • Xây dựng, rà soát và phát triển chương trình đào tạo
 • Tư vấn xây dựng chương trình đào tạo, đề cương học phần
 • Giám sát công tác triển khai chương trình đào tạo
 • Xây dựng và quản lý chương trình đào tạo
 • Nghiên cứu các bộ tiêu chuẩn đánh giá và kiểm định: AUN-QA, FIBAA, ACBSP, AACSB, và các bộ tiêu chuẩn khác theo nhu cầu phát triển chương trình đào tạo của Trường
 • Kế hoạch khảo sát / Thu thập dữ liệu khảo sát phản hồi các bên liên quan: cựu sinh viên, nhà tuyển dụng
 • Phối hợp các đơn vị thu thập dữ liệu cho xếp hạng đại học QS World và QS Asia của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (theo định kỳ)
 • Lập đề án xếp hạng đại học của UEL và thu thập dữ liệu cho xếp hạng đại học.
 • Giao tiếp với các tổ chức đánh giá và kiểm định và nghiên cứu bộ tiêu chuẩn của họ nhằm phục vụ cho công tác đảm bảo chất lượng bên ngoài.

 

ThS. Dương Thị Tuyết Mai - Chuyên viên

Vị trí chuyên môn:

 • Chuyên viên 

Nhiệm vụ:

 • Công tác khảo thí:

           - Tiếp nhận, bảo quản đề thi từ giảng viên và các đơn vị đối với tất cả các bậc, hệ (chính quy, sau đại học, văn bằng hai, vừa làm vừa học);

           - Thực hiện những việc sau trong công tác khảo thí đối với Đại học chính quy, sau đại học, văn bằng hai, vừa làm vừa học:

             + Giao, nhận  bài thi và theo dõi tiến độ trả bài thi – điểm thi của giảng viên và các đơn vị;

             + Báo cáo, thống kê tình hình nộp đề trễ các hệ đào tạo, bài thi, bảng điểm (Đại học chính quy, sau đại học, văn bằng hai, vừa làm vừa học).

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng giao.

 

ThS. Trần Hồng Thanh - Chuyên viên

Vị trí chuyên môn:

 • Chuyên viên 

Nhiệm vụ:

 • Công tác đảm bảo chất lượng:

           - Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch rà soát, cải tiến hệ thống ĐBCL bên trong, ĐBCL bên ngoài (cùng với các thành viên khác phụ trách ĐBCL).

           - Xây dựng các quy trình ĐBCL nội bộ.

           - Tư vấn cho các đơn vị trong công tác ĐBCL và đánh giá cấp CTĐT và CSGD.

           - Công tác đánh giá cấp cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo.

             + Báo cáo tổng hợp, điều phối tình hình viết báo cáo tự đánh giá CSGD.

             + Theo dõi kế hoạch thực hiện các đơn vị, kiểm tra minh chứng.

             + Hướng dẫn viết báo cáo tự đánh giá của các đơn vị.

             + Tư vấn góp ý, thẩm định báo cáo tự đánh giá.

             + Hướng dẫn thu thập, mã hóa minh chứng toàn trường.

             + Thu thập, mã hóa minh chứng toàn trường.

           - Kiểm định FIBAA:

             + Xây dựng kế hoạch kiểm định FIBAA.

             + Thu thập minh chứng.

             + Nghiên cứu bộ tiêu chuẩn (tham gia đề án kiểm định FIBAA).

             + Tập huấn bô tiêu chuẩn FIBAA.

             + Tư vấn hỗ trợ các đơn vị.

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng giao.

 

 

ThS. Nguyễn Văn Sáng – Chuyên viên

Vị trí chuyên môn:

 • Chuyên viên 

Nhiệm vụ:

 • Công tác khảo thí:

  Thực hiện những việc sau trong công tác khảo thí đối với bằng hai và vừa làm vừa học:

  - Sắp xếp lịch thi

  In danh sách thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên; tiếp nhận và xử lý việc chuyển ca thi của sinh viên

  Phân công cán bộ chấm thi, nhập điểm thi và theo dõi tiến độ nhập điểm thi

  Lập danh sách cán bộ coi thi và thanh toán thù lao coi thi

  Báo cáo, thống kê tình hình nhập điểm trễ (bằng hai và vừa làm vừa học)

  Tiếp nhận và xử lý khiếu nại của sinh viên bằng hai và vừa làm vừa học

  Quản lý phần mềm Ngân hàng đề thi và quản lý trích xuất đề thi, tổ chức hội đồng thẩm định ngân hàng đề thi, và vấn đề kỹ thuật.

  Phụ trách chính tổ chức thi học kỳ cho sinh viên chính quy: Chuẩn bị tài liệu, giấy tờ, trang thiết bị cần thiết cho các đợt thi/buổi thi; tham gia tổ chức giao - nhận túi bài thi cho cán bộ coi thi.

 • Công tác bảo đảm chất lượng:

           - Phụ trách công tác hậu cần, chuẩn bị đánh giá và đón đoàn đánh giá ngoài

          - Phối hợp các đơn vị thu thập dữ liệu cho xếp hạng đại học [QS World và QS Asia và các tổ chức xếp hạng khác] của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (theo định kỳ)

          - Quản lý phần mềm khảo sát online: Quản lý các tiến trình thực hiện khảo sát theo định kỳ; Xuất kết quả khảo sát

         - Phối hợp với các khoa thực hiện tổng hợp báo cáo khảo sát khóa học từ các khoa; Phân tích dữ liệu khảo sát theo yêu cầu từ các cuộc khảo sát do Phòng thực hiện

           - Kế hoạch khảo sát / Theo dõi khảo sát  / Thu thập dữ liệu (môn học: Sinh viên chính quy, VLVH, học viên cao học và cố vấn học tập)

           - Phân tích, báo cáo kết quả KS (môn học: Sinh viên chính quy, VLVH, học viên cao học và cố vấn học tập).

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng giao.

 

CN. Đinh Thị Hương Thảo – Chuyên viên

Vị trí chuyên môn:

 • Chuyên viên 

Nhiệm vụ:

 • Công tác bảo đảm chất lượng:

           - Theo dõi và hỗ trợ các đơn vị thực hiện đánh giá cấp chương trình và cơ sở đào tạo;

           - Theo dõi và hỗ trợ các khoa trong công tác đánh giá ngoài nội bộ cấp chương trình;

           - Thư ký đề án chất lượng cao

          - Tập hợp và lưu trữ hệ thống văn bản, hồ sơ minh chứng cấp trường phục vụ công tác đánh giá, kiểm định chất lượng cấp cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo;

           + Thu thập, mã hóa minh chứng toàn trường cho báo cáo TĐG CSGD

           + Lưu trữ minh chứng toàn trường

           - Xây dựng quy trình thu thập minh chứng

           - Thu thập minh chứng cho đánh giá theo bộ tiêu chuẩn của FIBAA

           - Hỗ trợ xây dựng kế hoạch đánh giá theo bộ tiêu chuẩn của FIBAA

           - Kế hoạch khảo sát / Theo dõi khảo sát  / Thu thập dữ liệu (KS. Đội ngũ hỗ trợ)

           - Phân tích, báo cáo kết quả KS (đội ngũ hỗ trợ)

           - Theo dõi khảo sát cựu sinh viên và doanh nghiệp

 • Công tác thư ký đảm bảo chất lượng:

   - Phụ trách công tác văn thư BĐCL, quản lý lịch làm việc liên quan BĐCL như tập huấn, công tác đánh giá, kiểm định, lưu trữ minh chứng, tư vấn, v.v

   - Chuẩn bị hồ sơ cho các hoạt động ĐBCL bên trong và bên ngoài;

   - Kế hoạch, tổ chức chuẩn bị đánh giá và đón đoàn đánh giá ngoài.

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng giao.

 

CN. Nguyễn Bá Ngọc – Chuyên viên

Vị trí chuyên môn:

 • Chuyên viên 

Nhiệm vụ:

 •  Công tác khảo thí

           - Thực hiện những việc sau trong công tác khảo thí đối với hệ đại học chính quy và SĐH:

             - Sắp xếp lịch thi;

           - In danh sách thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên; tiếp nhận và xử lý việc chuyển ca thi của sinh viên.

           - Phân công cán bộ chấm thi, nhập điểm thi và theo dõi tiến độ nhập điểm thi

           - Lập danh sách cán bộ coi thi và thanh toán thù lao coi thi;

           - Báo cáo, thống kê tình hình nhập điểm trễ (hệ đại học chính quy, sau đại học)

           - Tiếp nhận xử lý những phản hồi của người học Đại học chính quy và sau đại học

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng giao.

 

  CN. Lê Kế Nam – Kỹ thuật viên  

Vị trí chuyên môn:

 • Chuyên viên

Nhiệm vụ:

 • Công tác khảo thí:

           - In, sao đề thi và các tài liệu khác phục vụ công tác thi (in sao đề thi, vào túi, dán nhãn,… cho các kỳ thi được tổ chức trong Trường);

           - Chuẩn bị tài liệu, giấy tờ, trang thiết bị cần thiết cho các đợt thi/buổi thi;

           - Quản lý bài thi các bậc – hệ;

           - Trích lục bài thi chấm phúc tra, phúc khảo;

           - Thực hiện những việc sau trong công tác khảo thí đối với hệ Chính quy: Lập danh sách sinh viên đăng ký chấm phúc khảo; giao nhận bài thi, bảng điểm chấm phúc khảo;

 • Công tác quản lý phòng photocopy, kho lưu trữ bài thi và hỗ trợ công tác photo chung của trường;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng giao.

 

  ThS. Võ Văn Khiêm – Chuyên viên  

Vị trí chuyên môn:

 • Chuyên viên 

Nhiệm vụ:

 • Công tác thư ký phòng: Quản lý hệ thống công văn đến, công văn đi, lịch làm việc;
 • Đảm bảo chất lượng:

           - Thông tin trang Web Phòng, quản lý phần mềm viết báo cáo và minh chứng, báo cáo dữ liệu.

           - Cập nhật thông tin; Thực hiện bảo mật trang web; Đưa tin và quản lý các hoạt động; Cập nhập lich công tác tuần.

           - Quản lý phần mềm viết báo cáo và minh chứng đánh giá, kiểm định CTĐT và CSĐT.

           - Báo cáo ba công khai, báo cáo cho ĐHQG, Cục Quản lý chất lượng Bộ GD&ĐT.

           - Quản lý phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu ĐBCL: Theo dõi chỉnh sửa, quản lý code phần mềm; Theo dõi tiến độ cập nhập dữ liệu các đơn vị; Tính toán trình lãnh đạo phòng các báo cáo số liệu ra bên ngoài; Tính các chỉ số báo cáo công khai theo quy định.

           - Quản lý phần mềm khảo sát online: Quản lý các tiến trình thực hiện khảo sát theo định kỳ; Xuất kết quả khảo sát gửi cho các chuyên viên phụ trách viết báo cáo.

           - Kế hoạch khảo sát/ Theo dõi khảo sát online/ Thu thập dữ liệu.

           - Lưu trữ hệ thống các kết quả khảo sát hàng năm.

           - Lưu trữ minh chứng, theo dõi minh chứng online hàng năm.

           - Thu thập minh chứng phục đánh giá CSGD: Thu thập minh chứng theo phân công; Scan, lưu minh chứng, và xử lý thông tin theo yêu cầu.

           - Phân tích phổ điểm theo học kỳ các hệ.

 • Công tác khảo thí:

           - Hỗ trợ công tác tổ chức thi học kỳ sinh viên chính quy;

           - Quản lý trang tổ chức thi trực tuyến LMS.

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng giao.

 

   
Giải đáp thắc mắc:
Hệ Sau Đại học:

- Lãnh đạo phụ trách: Nguyễn Minh Trí.
ĐT: 028 37244555 số nội bộ 6405
Email: trinm@uel.edu.vn
- Chuyên viên phụ trách:Nguyễn Bá Ngọc
ĐT: 028.38.7244555 số nội bộ 6401
Email: ngocnb@uel.edu.vn

Hệ Đại học Chính quy:
- Lãnh đạo phụ trách: Nguyễn Minh Trí
ĐT: 028.38.7244555 số nội bộ 6405
Email: trinm@uel.edu.vn
- Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Bá Ngọc
ĐT: 028 37244555 số nội bộ 6401
Email: ngocnb@uel.edu.vn

Hệ Vừa làm vừa học:

- Lãnh đạo phụ trách: Nguyễn Minh Trí
ĐT: 028 37244555 số nội bộ 6405
Email: trinm@uel.edu.vn
- Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Văn Sáng
ĐT: 028 37244555 số nội bộ 6401
Email: sangnv@uel.edu.vn

 

 

 

 

   FANPAGE