Chức năng nhiệm vụ

PHÒNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

 

            Phòng Bảo đảm chất lượng được thành lập vào tháng 4/2013 trên cơ sở sáp nhập Bộ phận Khảo thí thuộc phòng Đào tạo vào phòng Đảm bảo và Đánh giá chất lượng.

 


 

I. Chức năng:Quản trị bảo đảm chất lượng giáo dục; Quản lý phát triển chương trình đào tạo; Quản lý công tác khảo thí; Quản trị cơ sở dữ liệu dùng chung của Trường; Giám sát thực hiện kế hoạch chiến lược của Trường.

II. Nhiệm vụ:

- Làm đầu mối ban hành, hướng dẫn và triển khai thực hiện các hoạt động bảo đảm chất lượng bên trong Trường;

- Tổ chức triển khai định kỳ công tác tự đánh giá cấp Trường và cấp chương trình đào tạo;

- Tổ chức triển khai lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan trong và ngoài Trường để cải tiến hoạt động;

- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, kiểm tra và báo cáo về các hoạt động thuộc lĩnh vực bảo đảm chất lượng của Trường;

- Triển khai các công việc phục vụ xếp hạng đại học;

- Làm đầu mối đề xuất kế hoạch, xây dựng đề án phát triển ngành/chuyên ngành, chương trình đào tạo và thẩm định chương trình đào tạo, các đề cương học phần;

- Thực hiện công tác khảo thí của Trường;

- Xây dựng và quản trị cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động chung của Trường;

- Giám sát thực hiện kế hoạch chiến lược của Trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

III. Nhân sự đảm nhiệm:

- Trưởng phòng;

- Phó Trưởng phòng;

- Chuyên viên bảo đảm chất lượng giáo dục;

- Chuyên viên phát triển chương trình đào tạo;

- Chuyên viên khảo thí;

- Chuyên viên quản lý cơ sở dữ liệu.

Xem Quyết định tại đây: https://hr.uel.edu.vn/chucnangnhiemvu/   FANPAGE